Szanowni pacjenci, współpracownicy oraz znajomi!

W tym wyjątkowym czasie, kiedy wokół panuje aura magii i ciepła, chcielibyśmy z głębi serca podziękować za Wasze zaufanie oraz życzyć Wam spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego Roku.

Dąbrowscy LUBOMED
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W związku z postępowaniem ofertowym nr 2/2023 z dnia 15.06.2023 realizowanym przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUBOMED Spółka Cywilna Dariusz Dąbrowski, Magdalena Dąbrowska, ul. Gryfiogórska 6, 59-623 Lubomierz informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta od firmy K2Systems Jerzy Grum 59-700 Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 12

Podana cena ofertowa to 70 500 PLN brutto.


Nr sprawy: 2/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ, UMOWA o powierzenie grantu NR UM.POZ2.U-8374.2022-00/3890/2023/28.

Zamawiający: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LUBOMED SPÓŁKA CYWILNA DARIUSZ DĄBROWSKI, MAGDALENA DĄBROWSKA, NIP: 6161541313, ul. Gryfiogórska 6, 59-623 Lubomierz; e-mail: nzozlubomed@op.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Zakup, dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja urządzeń informatycznych, telefonicznych i teleinformatycznych.

Rodzaj zamówienia: usługa i dostawa.

Kod CPV: 32420000 – Urządzenia sieciowe, 35100000 – Urządzenia awaryjne i zabezpieczające, 48000000 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 48820000 – Serwery, 72268000 – Usługi dostawy oprogramowania

1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia):

Zakup, dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja:

1. Serwery  z oprogramowaniem, 2 sztuki

2. Rozbudowa – poszerzenie funkcjonalności aplikacji gabinetowej K2 SYSTEM.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1.

2. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia – 03.07.2023r.

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać telefonicznie (605137588) lub mailowo (nzozlubomed@op.pl)

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia.

5. Zawartość oferty.

Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:

ofertę wykonawcy,

6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

cenę ofertową należy przedstawić jako cenę brutto ( w tym podatek VAT)

cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.

7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

– Najniższej ceny – Cena 100%.

8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku -„Formularz  ofertowy”,

ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 23.06.2023r., do godz.15:00 w siedzibie zamawiającego NZOZ LUBOMED w Lubomierzu,  ul. Gryfiogórska  6, 59-623 Lubomierz osobiście lub pocztą na adres zamawiającego lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: nzozlubomed@op.pl,

oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie nie zostanie rozpatrzona i nie zostanie zwrócona wykonawcy,

wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.

9. Miejsce i termin otwarcia oferty  cenowej:

Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

10. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia w następujących przypadkach:

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa  w pkt. 4;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie  zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom najpóźniej w terminie 2dni roboczych od dnia składania ofert.

W załączeniu:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2. Wzór druku „Formularz ofertowy”

Lubomierz, dnia 15.06.2023r.                                             Dariusz Dąbrowski


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W związku z postępowaniem ofertowym nr 1/2023 z dnia 17.05.2023 realizowanym przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUBOMED Spółka Cywilna Dariusz Dąbrowski, Magdalena Dąbrowska, ul. Gryfiogórska 6, 59-623 Lubomierz informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta od firmy Bielak -Systemy Grzegorz Bielak z siedzibą w Proszówce 25a 59-620 Gryfów Śląski.

Podana cena ofertowa to 120 294 PLN brutto.


Zapraszamy do korzystania z funkcjonalności naszej nowej strony internetowej pod adresem: www.lubomed.com.pl

Na stronie można:

* skorzystać z e-rejestracji – samodzielnie zapisać się na wizytę do lekarza (osobistą lub teleporadę)

* zamówić skierowanie do lekarza specjalisty

* zamówić receptę na stałe leki


Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie:

https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html


Zapraszamy na bezpłatne szczepienia przeciw HPV dziewczynki i chłopców z roczników 2010 i 2011 w placówkach LUBOMED w Mirsku i Lubomierzu.

Zapraszamy także pacjentów spoza terenu – nie trzeba być zapisanym do naszej przychodni.

Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne na stronie:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienie-ktore-chroni-przed-rakiem


Zachęcamy do zamawiania recept, zaświadczeń, zapytań, dostarczania dokumentacji medycznej zewnętrznej – drogą mailową pod adresami: receptylubomed@op.pl lub nzozlubomed@op.pl

Informacja telefoniczna dot. działalności przychodni:
75 7833550, 75 7817912


Przychodnia uzyskała Certyfikat Akredytacyjny POZ sygnowany przez Ministra Zdrowia.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO) znajdują się w zakładce: „Zakres działalności”.

Lubomierz, 27.05.2019 r.


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUBOMED Spółka Cywilna Dariusz Dąbrowski, Magdalena Dąbrowska, ul. Gryfiogórska 6, 59-623 Lubomierz, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę aparatu ultrasonograficznego z funkcją Doppler z dwiema głowicami, wybrana została oferta firmy:

Profimedical Bestry, Wichary Spółka Jawna,

Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice

z ceną łączną 79 900,00 PLN brutto, 73 981,48 PLN netto.


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUBOMED Spółka Cywilna Dariusz Dąbrowski, Magdalena Dąbrowska, ul. Gryfiogórska 6, 59-623 Lubomierz, informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie następujących robót budowlanych:

– Budowie energooszczędnego budynku przychodni z innowacyjnym źródłem ogrzewania w postaci pompy ciepła oraz wspomagającej jej instalacji fotowoltaicznej.

– Budynek z parkingiem i zagospodarowaniem terenu – wg przedmiaru robót kosztorysu,

wybrana została oferta firmy:

Firma Handlowo – Usługowa EL-STAN Fronc Stanisław,

ul. Gliniana 2, 59-620 Gryfów Śląski

z ceną łączną 834 851,52 PLN netto.


Szanowni turyści, goście odwiedzający nasze okolice.

Uprzejmie informujemy, że placówkach przychodni LUBOMED przyjmujemy bezpłatnie zamiejscowych pacjentów ubezpieczonych w NFZ oraz osoby spoza obszaru Polski, legitymujące się kartą EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) .

Przyjęcia pacjentów spoza przychodni LUBOMED odbywają się w miarę wolnych miejsc, z pierwszeństwem pacjentów zadeklarowanych do NZOZ LUBOMED.

W razie potrzeby, nagłego zachorowania, braku leków – zapraszamy dzieci i dorosłych na konsultacje lekarskie do placówek NZOZ LUBOMED w Lubomierzu i Mirsku.

Rejestracja telefoniczna: 75 7833550, 75 7817912


Szanowni Pacjenci,

Zapraszamy do gabinetów w przychodni LUBOMED:

– dietetyka,

– dermatologa,

– ginekologa – położnika

– neurologa,

– ortopedy

– fizjoterapeuty,

Zapisy i szczegółowe informacje w placówkach NZOZ LUBOMED.

Przychodnia LUBOMED zaprasza do GABINETU DIAGNOSTYKI ULTRASONOGRAFICZNEJ.

Badanie jest wykonywane na nowoczesnym aparacie Philips HD 5, dzięki któremu możemy zrobić:

– USG jamy brzusznej,

– USG tętnic szyjnych i kręgowych,

– USG dopplerowskie tętnic i żył kończyn dolnych,

– USG tarczycy,

– USG szyi, ślinianek i węzłów chłonnych szyi.

Informacja i rejestracja : telefonicznie 75 783 35 50 lub osobiście w przychodni.