Przychodnia jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00, pacjenci przyjmowani są po uprzednim umówieniu.
Forma rejestracji jest dowolna – osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Realizowane są wizyty domowe do pacjentów obłożnie chorych i niesprawnych, o wskazaniach do wizyty decyduje lekarz przychodni po rozmowie z pacjentem lub opiekunem. Czas zarezerwowany na wizyty domowe to godziny od 14.00 – 15.00, proszę więc nie czekać z ich zgłaszaniem do godzin popołudniowych.

Pacjenci z zachorowaniami nagłymi zagrażającymi ich zdrowiu i życiu przyjmowani są poza kolejnością. Prawo do korzystania z porady lekarskiej poza kolejnością mają też inwalidzi wojenni, kobiety w ciąży, zasłużeni krwiodawcy oraz dawcy narządów, pracownicy opieki społecznej w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

W NZOZ LUBOMED s.c. pacjent ma możliwość uzyskania porady telefonicznej. Zasady udzielania teleporad w przychodni LUBOMED – opisane są poniżej, w „Warunkach udzielania teleporad”.

Poza godzinami przyjęć przychodni NZOZ LUBOMED s.c., od godziny 8.00 do 18.00 w dni robocze oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta – pomoc medyczną zabezpiecza:

POMOC STACJONARNA i WYJAZDOWA – LEKARSKA I PIELĘGNIARSKA

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim

Poradnia Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej

ul. Kościelna 21, 59-600 Lwówek Śląski, tel: 75 782 01 53

(budynek Szpitala w Lwówku Śląskim, wejście od Poradni Chirurgicznej).

Istnieje możliwość wykonania zabiegów – iniekcji w domu chorego. Wymagane jest zlecenie od swojego lekarza rodzinnego. Zgłoszenia dokonuje się pod nr tel. 75 782 01 53 ( gabinet nocnej i świątecznej opieki medycznej ) lub pod nr 663 220 115 – bezpośrednio u pielęgniarki wykonującej zabiegi.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki opieki zdrowotnej w przypadku:

– nagłego zachorowania,

– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Pogotowie Ratunkowe – tel. 999 – udziela pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach

(w szczególności: utrata przytomności, upadek z wysokości, złamania, wypadki komunikacyjne, nagłe zaburzenia świadomości, nagła duszność, porażenie prądem elektrycznym, poród)

NZOZ LUBOMED sc prowadzi działania na rzecz promocji zdrowia wśród zadeklarowanych pacjentów mające na celu zwrócenie uwagi na wartości wynikające z szeroko pojętego zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych.

Wydzielony czas na promocję zdrowia obejmuje działania:

– Mini poradnia otyłości w godzinach pracy przychodni.

– Poradnia dla kobiet w ciąży i młodych mam- działania promocyjne mają na celu utrzymaniu zdrowych nawyków w ciąży oraz propagowanie karmienia piersią wg najnowszych standardów medycznych i zwalczaniu ludowych wierzeń. Spotkania w ramach poradni odbywają się w godzinach pracy przychodni.

Warunki udzielania teleporad w NZOZ LUBOMED sc.

 1. Standard organizacyjny teleporad reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (z późn zmianami) oraz „Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2”
 2. NZOZ LUBOMED udziela teleporad z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Obowiązującą formą teleporady jest rozmowa telefoniczna a w uzasadnionych przypadkach droga mailowa.
 3. Teleporady udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki i położne w zakresie ich kompetencji.
 4. Rejestracja pacjentów na teleporady odbywa się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.
 5. W trakcie rejestracji rozpoznawana jest potrzeba zdrowotna, zweryfikowana możliwość udzielenia świadczenia w POZ oraz ustalony zostaje termin teleporady.
 6. Dzieci poniżej 7 roku życia przyjmowane są wyłącznie w trybie Wizyty osobistej, bez wstępnej teleporady.
 7. Teleporada przez telefon może odbyć się przy użyciu numeru telefonu co do którego nie ma wątpliwości że należy do osoby, której tej porady się udziela. Po sprawdzeniu numeru telefonu personel medyczny udzielający teleporady weryfikuje dane pacjenta pytając o: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL.
 8. Podczas teleporady lekarz, pielęgniarka bądź położna POZ przeprowadza konsultację w tym analizuje dostępną dokumentację medyczną. W czasie udzielenia świadczenia zdrowotnego może zostać między innymi wypisana e-recepta, e-skierowanie czy e-zlecenie na wyroby medyczne a także skierowanie na badania laboratoryjne i obrazowe.
 9. W trakcie teleporady pacjent ma prawo do zgłoszenia woli osobistego kontaktu z lekarzem, pielęgniarką i położną.
 10. Teleporada jest anulowana w przypadku trzykrotnych, nieudanych prób kontaktu z pacjentem, podjętych w odstępach czasu nie krótszych niż 5 minut.
 11. lnformacje o warunkach udzielania teleporad w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej LUBOMED sc zamieszczone są w miejscu wykonywania świadczeń, na stronie internetowej placówki oraz na żądanie pacjenta telefonicznie.